Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/16 ze dne 20.10.2005 

Seznam připomínek k návrhům změn 05 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy uplatněných MČ podle § 25 Statutu HMP 

 

Číslo změny

Městská část

Lokalita

Předmět změny

Výměry ploch v m2

Obsah připomínky

Vyhodnocení připomínky

 

939

Praha 6, Praha - Přední Kopanina, Praha - Nebušice

Ruzyně ; Liboc ; Přední Kopanina ; Nebušice V-část letiště Ruzyně, mezi ul.K letišti - Evropská

realizace letové dráhy RWY 06R/24L  před r.2010

/v koordinaci se stavbou silničního okruhu a trasováním rychlodráhy/, vyhlášení veřejně prospěšné stavby

DL - 244332

OP - 10994

VOP - 80

107.) MČ Lysolaje

MČ nadále zásadně nesouhlasí ve smyslu § 25 Statutu HMP.

Výstavba dráhy trvale poškodí životní podmínky míst.obyvatel. Považují za nedostatečně projednaný, neboť nebyly vyznačeny hlukové zóny a další ochr.pásma - hraje významnou roli. Ve stáv. ÚPn bylo zahrnuto pouze ve směrné části bez určení ochr.pásem (vyjma výškových) a nejde proto pouze o časový posun.

Považují za neprojednatelný do doby vyhodnocení dopadů na ŽP a zdraví obyvatel podle zák.č. 100/2001 Sb. Postrádají seriozní dokumentaci, která by ukázala budoucí zatížení z provozu letadel i SZ segmentu silnič.okruhu v předstihu před rozhodnutím o změně.  Proto požadují přerušení projednávání a doplnění ochr.pásem a výsledků posouzení EIA. 

108.-1) MČ Nebušice

MČ nadále zásadně nesouhlasí ve smyslu § 25 Statutu HMP.

Výstavba dráhy trvale poškodí životní podmínky míst.obyvatel. Postrádají dokumentaci o posuzování vlivů na ŽP (EIA), která by podrobně ukázala dopad hlukového zatížení a spadu na území. 

108.-2) MČ Nebušice

MČ zásadně nesouhlasí ve smyslu § 25 Statutu HMP.

Zvětšení ploch DL zvyšuje možnost dalšího růstu nových staveb, zásadně nesouhlasí rovněž s vyhlášením takového rozsahu VPS, které nesouvisí s potřebami letové dráhy a je tak soukromému subjektu, kterým se Letiště- Praha před r.2010 stane, umožněno použít je k jinému účelu. 

117.-1) MČ Suchdol

MČ zásadně nesouhlasí ve smyslu § 25 Statutu HMP. Provoz dráhy a účinky automobilového provozu by trvale poškozovaly ŽP. V návrhu nebyly vyznačeny hlukové zóny a další ochr.pásma, která se změnou souvisí. Rozhodování o změně bez těchto informací je neřádné. 

 

 

 

 

 

 

 

117.-2) MČ Suchdol

MČ zásadně nesouhlasí ve smyslu § 25 Statutu HMP. Nelze projednat před zpracováním dopadů na ŽP podle zák.č.100/2001 Sb., které ukáže budoucí hlukové a spadové zatížení území z provozu letadel a dále SZ segmentu silničního okruhu. Do té doby požadují změnu přerušit a po doplnění znovu projednat.

 

S připomínkou nesouhlasíme.

Je respektována podmínka dotčeného ogr.stát.správy z dohod. jednání, tj. ochr. hluk. pásmo před vydáním stanoviska HS HPM k ÚR.

Z hlediska ŽP dotčený org.stát.správy souhlasí.

Rozhodne ZHMP. 

 

 

 

 

 

S připomínkou nesouhlasíme.

Z hlediska ŽP dotčený org.stát.správy souhlasí.

Rozhodne ZHMP. 

 

 

S připomínkou nesouhlasíme.

VPS je vázána na konkrétní účel výstavby.

Rozhodne ZHMP. 

 

 

 

S připomínkou nesouhlasíme.

Z hlediska ŽP dotčený org.stát.správy souhlasí.

Dále je respektována podmínka dotčeného ogr.stát.správy z dohod. jednání, tj. ochr. hluk. pásmo před vydáním stanoviska HS HPM k ÚR. Rozhodne ZHMP. 

 

S připomínkou nesouhlasíme.

Z hlediska ŽP dotčený org.stát.správy s návrhem změny souhlasí a nemá výhrady. Rozhodne ZHMP.